Авторам

Автори, які опублікують свою статтю у № 32 (2022) на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі до кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок в наступних номерах видання. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!

Умови публікації
Для опублікування статті у Збірнику наукових праць «Українська академія мистецтва» № 32 (2022) необхідно не пізніше 30 листопада 2022 року:
1. Заповнити довідку про автора (посилання)
2. На електронну адресу uam@naoma.kyiv.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.
Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. Вартість публікації становить 900 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія збірника своєчасно буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання – до 30 грудня 2022 року.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Друкована версія збірника буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 23 січня 2023 р.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail uam@naoma.kyiv.ua.
Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевчук_І.І._стаття, Шевчук_І.І._квитанція.

Вимоги до статей та їхнє оформлення

До публікації приймаються статті в електронному вигляді, які відповідають тематиці видання за умови, що вони не були раніше опубліковані (будь-якою мовою) окремо чи як частина іншої праці, а також зараз не проходять рецензування в іншому журналі, збірнику матеріалів конференції, колективній монографії тощо.

Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, посилань.

Наукова стаття має містити такі структурні елементи (виділяються жирним шрифтом):

• постановка проблеми;

• аналіз останніх досліджень та публікацій;

• мета статті;

• виклад основного матеріалу;

• головні висновки і перспективи використання результатів дослідження.

Індекс УДК розміщують у верхньому лівому кутку першої сторінки. Індекс УДК автор визначає самостійно (або за допомогою працівників бібліотеки).

Відомості про автора (-ів) зазначають у такому порядку:

повне ім’я, прізвище та по батькові автора;

• ORCID ID (персональний код, який можна отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register);

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання;

для аспірантів – назва кафедри, науковий керівник (ім’я, прізвище, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання);

назву закладу вищої освіти або наукової установи;

місто, країну;

електронну адресу автора.

Назва статті має бути короткою (до 14 слів) і точно відображати її зміст. Скорочення та абревіатури у назві не допускаються.

Анотація (українською та англійською мовами) повинна відповідати структурі статті: постановка проблеми, мета, результати дослідження. Мінімальний обсяг анотації українською мовою – 600 друкованих знаків (з проміжками); мінімальний обсяг анотації англійською мовою разом із іменем, прізвищем автора (-ів), назвою статті та ключовими словами – 1800 друкованих знаків (з проміжками).

Ключові слова: 3–7 слів чи словосполучень.

Список використаних джерел. Бібліографічний опис списку оформлюється згідно з розробленим у 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила». У списку використаних джерел необхідно подавати DOI (digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкта, якщо він присвоєний цитованому джерелу.

Редакція збірника вітає наявність у списку використаних джерел посилань на статті зі «Збірника наукових праць «Українська академія мистецтва».

Увага! До друку у «Збірнику наукових праць «Українська академія мистецтва» не приймають статті, в яких є посилання на джерела російських авторів та використана література, що видана у видавництвах РФ (Постанова Кабінету Міністрів України № 355 від 24 березня 2022 р. «Про денонсацію Угод в галузі освіти і науки з Російською Федерацією»).

Внутрішньотекстові посилання подаємо відповідно до ДСТУ 8302:2015. Посилання в тексті оформлюємо так:
[4, 125], де 4 – порядковий номер джерела у списку, 125 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [4, 125; 6, 102].

References. Наприкінці статті окремим блоком наводиться транслітерована і перекладена англійською версія літератури, оформлена згідно з вимогами міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association).

Для транслітерації україномовних праць використовуємо стандартну українську транслітерацію. Після транслітерованої назви джерела, у квадратних дужках додатково подаємо її переклад англійською. Аналогічно оформлюємо назву видання (журналу, збірника тощо). Наприкінці наводимо латиницею мову оригіналу у квадратних дужках, наприклад: [in Ukrainian]; [in Chinese]. References повністю повторює список літератури українською мовою, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела.
Приклад оформлення списку використаних джерел у збірнику наукових праць «Українська академія мистецтва» розміщено на сайті за посиланням.

Ілюстративний матеріал подається у вигляді окремих файлів в одному з форматів: TIFF, PDF, JPG. Підписи до ілюстрацій подаються у форматі Microsoft Word, відповідно до нумерації ілюстративного матеріалу (іл. 1, іл. 2 …). Посилання на ілюстрації у тексті статті наводяться у круглих дужках: (іл. 1), (іл. 2) і т. д.
Зверніть увагу! У підписі до кожної ілюстрації автор має зазначити її походження або надати дозвіл на публікацію від правонаступника.
Приклад оформлення підпису під ілюстративним матеріалом:
Іл. 1. Василь Корчовий. Впевнена. Габро. 170 см. 2021 [3, 123].
Кожна таблиця повинна мати номер і назву.

Статтю оформлюють у текстовому редакторі Miсrosoft Word (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).
Усі поля – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки не нумерують.
Обсяг статті становить 10–18 сторінок (включно з анотаціями, списками літератури та ілюстративним матеріалом).
Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до публікації.