Приклад оформлення

УДК 7.025’174

 

Тимченко Тетяна Ростиславівна
кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
ORCID ID: 0000-0002-1814-4331
tetiana.tymchenko@naoma.edu.ua

 

ПРИНЦИПИ ОСВІТИ КОНСЕРВАТОРІВ-РЕСТАВРАТОРІВ У СВІТЛІ КОДЕКСІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

 

Анотація. У статті розглянуто проблематику вищої освіти реставраторів...[...]

Мінімум 600 друкованих знаків (з проміжками)

Ключові слова: консервація, реставрація, консерватор-реставратор, вища освіта, кодекс етики, Е.С.С.О., ENCoRE.

 

PRINCIPLES OF EDUCATION OF CONSERVATORS-RESTORERS IN THE LIGHT OF THE PROFESSIONAL CODES
OF ETHICS

 

Теtiana Tymchenko
Candidate of Art Studies, Associate Professor,
Head of the Department of Technique and Restoration of Works of Art
National Academy of Fine Arts and Architecture
ORCID ID: 0000-0002-1814-4331
tetiana.tymchenko@naoma.edu.ua

 

Abstract. The article considers the issues of the higher education of conservators-restorers... [...]

Мінімум 1800 друкованих знаків (з проміжками)

Key words: conservation, restoration, conservator-restorer, higher education, code of ethics, Е.С.С.О., ENCoRE.

 

Постановка проблеми. [4, c. 125]
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу.
Головні висновки і перспективи використання результатів дослідження.

 

Список використаних джерел

1. Марченко, І.Я. Консервація та (або) реставрація живопису: порівняння сучасного практичного досвіду «західного» та вітчизняного музею. Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності : Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 07–08 червня 2018 р. Київ, 2018: 182–5.

 

References

1. Marchenko, I.Ya. (2018) Konservatsiia ta (abo) restavratsiia zhyvopysu: porivniannia suchasnoho praktychnoho dosvidu “zakhidnoho” ta vitchyznianoho muzeiu [Conservation and (or) restoration of painting: comparison of modern practical experience of "Western" and domestic museums]. Muzei ta restavratsiia u konteksti zberezhennia kulturnoi spadshchyny: aktualni vyklyky suchasnosti [Museums and restoration in the context of preservation of cultural heritage: current challenges of the present]. Zb. nauk. prats Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 07–08 chervnia 2018 r. Kyiv: 182–5. [in Ukrainian]