Особливості перекладу анотацій до мистецтвознавчих статей англійською мовою


Ключові слова: анотація, переклад, мистецтвознавчі терміни, типові помилки, варіативні еквіваленти, адекватний переклад.

Анотація

У дослідженні проаналізовано анотації англійською мовою до дипломних робіт та статей студентів, аспірантів і викладачів НАОМА, та виявлено найтиповіші помилки. Розглянуто особливості анотацій наукових статей, їхня структура, граматичні та лексичні засоби. Надано рекомендації щодо перекладу найбільш характерних кліше та мистецтвознавчих термінів.

Посилання

Bashmanivsjkyj, Oleksij ta in. «Osoblyvosti perekladu anotacij naukovykh statej za dopomoghoju viljno- poshyrjuvanykh proghramnykh produktiv». Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja. #1 T. 69 (2019): 198–210. Nacionaljna biblioteka Ukrajiny imeni V. I. Vernadsjkogho. Veb. 31 Zhov. 2020.
Vojtko, Oksana. «Do pytannja pro pereklad anotaciji do naukovoji statti z ukrajinsjkoji movy na anghlijsjku» Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj zhurnal. #2. (2015): 174–189. Druk.
Volkov, Nikolay. Kompozitsiya v zhivopisi. Moskva: Iskusstvo, 1977. Pechat.
Karaban, V’jacheslav. Pereklad anghlijsjkoji naukovoji i tekhnichnoji literatury. Ghramatychni trudnoshhi, leksychni, terminologhichni ta zhanrovo-stylistychni problemy.Vinnycja: Nova knygha, 2004. Druk.
Komissarov, Vilen. Slovo o perevode. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1973. Pechat.
Natsionalna akademiia obrazotvorchoho mystetstva i arkhitektury. Ukrainska akademiia mystetstva. Doslidnytski ta naukovo-metodychni pratsi. № 24. Kyiv, 2015. Druk.
Onufrijenko, Ghalyna. Naukovyj stylj ukrajinsjkoji movy. Navch. posibnyk. Kyjiv: Centr navchaljnoji literatury, 2006. Druk.
Retsker, Yakov. Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika. Moskva: R. Valent, 2010. Pechat.
Slovnyk inshomovnykh sliv. Uklad.: S. M. Morozov, L. M. Shkaraputa. Kyjiv, 2000. Druk.
Chastnyk, Oleksandr, Stanislav Chastnyk. Anghlomovni elementy naukovoji praci: nazva, anotacija, rezjume: A Practical Guide to Writing Research Paper Titles, Abstracts, Summaries : navch. posib. Khark. derzh. akad. kuljtury. Kharkiv: KhDAK, 2016. Druk.
Ragans, Rosalind, Ph.D. Art Talk. Glencoe/McGraw-Hill,Woodland Hills. 2005. Print.
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати цю статтю:
Mkhitarian, L., & Kresan, T. (2020). Особливості перекладу анотацій до мистецтвознавчих статей англійською мовою. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (29), 30-36. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.29.2020.30-36