ОСОБЛИВОСТІ КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ МИКОЛИ СТОРОЖЕНКА 1958–1970-Х РОКІВ


Ключові слова: книжкова графіка Миколи Стороженка, ілюстрації, графічні техніки, пластичний образ, стилістика.

Анотація

У статті розглянуто специфічні риси книжкової графіки Миколи Стороженка 1958–1970-х років, а також досліджено й проаналізовано стилістичні та композиційні особливості окремих творів у контексті еволюції його авторського стилю.

Посилання

Avramenko, Olesia. Mykola Storozhenko: Albom. Kyiv: Dnipro, 2004. Druk. Avramenko, Olesia. “Obraz vichnoi mudrosti” / Ukraina 1(1988): 24–25. Druk.
Blynkova, Elena. Knyzhnaia hrafyka Nykolaia Andreevycha Storozhenko: Dyplomnaia rabota. KDKhY,1988.39. Pechat.
Vartanova, Olena. “Zrymi obrazy “Fata Morhany” / Druh chytacha 20 (19 trav. 1977): 4. Druk. Vladych, Leonid. Movoiu hrafiky. Kyiv: Mystetstvo, 1967. Druk
Ivanov, Serhii. Osnovy kompozytsii vydannia: Posibnyk. Lviv: SVIT, 2013. 220. Druk.
“Luchshye yzdanyia 1982”. ХХIV Vsesoiuznyi konkurs yskusstva knyhy. Avt. vstup. Staty A.F.Serebriakov. Moskva: Knyha, 1984. 98. Pechat’.
Perevalska, Myroslava. “Iednist zmistu i formy v knyzhkovii hrafitsi Mykoly Storozhenka”. Mykola Storozhenko — khudozhnyk, pedahoh, liudyna: zb. tez dopovidei nauk.- prakt. konf. Kyiv: NAMU, 2018. 16–17. Druk.
Fesenko, L.: Tvorchestvo Nykolaia Andreevycha Storozhenko: Dyplomna robota. KDKhI, 1986. 55.Druk. Tseltner, Vladymyr. “Narodnoe yskusstvo y sovremennaia ukraynskaia knyha dlia detei”. Yskusstvo knyhy, 68/69. Redkol.: D. A. Shmarynov y dr. Moskva: Knyha, 1975. Vуp. 8. 36–191. Pechat’.
Shpakov, Anatolii. Khudozhnyk i knyha. Kyiv: Mystetstvo, 1973. 194. Druk.
Опубліковано
2019-12-15
Як цитувати цю статтю:
Solovei, O. (2019). ОСОБЛИВОСТІ КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ МИКОЛИ СТОРОЖЕНКА 1958–1970-Х РОКІВ. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (28), 142-148. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.28.2019.142-148