Мозаїчне панно «Україна скіфська – Еллада степова» Миколи Стороженка. Архітектоніка пластичного простору


Ключові слова: мозаїчне панно, архітектоніка, композиція, простір, пластична побудова, багатомірність, цілісність, образний конструкт, вектор, ритм, динаміка

Анотація

В роботі розглянуто специфічні риси архітектоніки пластичного простору мозаїчного панно М. А. Стороженка «Україна скіфська – Еллада степова» (1987–1992), а також досліджено композиційні особливості твору в контексті взаємозв’язків багатопланового образно-знакового утворення.

Посилання

Arnkheim, Rudolf. Yskusstvo y vyzualnoe vospryiatye [Art and visual perception]. Moskva: Prohress, 1974.
Avramenko, Olesia. Mykola Storozhenko [Mykola Storozhenko]. Kyiv: Dnipro, Fond spryiannia rozvytku mystetstv, 2014. Albom.
Holub, Olena. Barochni zabavy akademika M.Storozhenka [Baroque fun of cademician M. Stroozhenka]. // Den. – 2004/ 15 kvitnia.
Zhulynskyi, Mykola. V imia obnovlennia dushi liudskoi [In the name of the renewal of the human soul]. // Den. – 2014/10–11 January – № 2.
Kun, Mykola. Lehendy i mify Starodavnoi Hretsii [Legends and myths of Ancient Greece]. Kyiv: Folio, 2008.
Mohylevskyi, Volodymyr. Povernennia chasu [Return of time]. // Slovianske viche. – 1995. – № 5.
Mozolevskyi, Borys. Skifskyi step [Scythian steppe]. Kyiv: Naukova dumka, 1983.
Pysanko, Mykola. Rukh, prostir i chas v obrazotvorchomu mystetstvi [Movement, space and time in fine arts]. Kyiv: Vyshcha shkola, 1995.
Ruuber, Heorh. O zakonomernostiakh khudozhestvennoho vyzualnoho vospryiatyia [On the regularities of artistic visual perception]. Tallynn: Valhus, 1985.
Raushenbakh, Borys. Heometryia kartynу y zrytelnoe vospryiatye [Geometry of the picture and visual perception]. Sankt-Peterburh: Azbuka-klassyka, 2002.
Solovei, Oles. «Zolote runo» Mykoly Storozhenka [«Golden Fleece» by Mykola Storozhenko]. / Mystetstvoznavstvo Ukrainy: Zb.nauk.pr. – Vyp. 9. Kyiv: AMU IPSM, 2008.
Storozhenko, Mykola. Dumky pid sklepinniam: shchodo mystetskosti sakralnykh tvoriv [Thoughts under the arches: on the artistic nature of sacred works]. // Obrazotvorche mystetstvo. – 2001. – № 2.
Storozhenko, Mykola. Mii Shevchenko [My Shevchenko]. Kyiv: Hramota, 2008.
Skrzhynskaia, Maryna. Skyfyia hlazamy еllynov [Scythia with the eyes of the Hellenes]. Sankt-Peterburh: Aleteiia, 2001.
Fedoruk, Oleksandr. I podaruvav nam kazku [And he gave us a fairy tale]. // Nauka i suspilstvo. –1988. – № 8.
Tsymbaliuk, Mykola. Mykola Storozhenko: «Liturhiia po paraleli» [Mykola Storozhenko: "Parish Liturgy"]. // Slovo Prosvity. – 2013/7– 13 lystopada.
Yur, Maryna. Khudozhnii prostir u bezpredmetnomu zhyvopysu ukrainskykh khudozhnykiv ХХ stolittia [Art space in the unthinkable painting of Ukrainian artists of 20th Сentury]. // Aktualni problemy mystetskoi praktyky i mystetstvoznavchoi nauky: Mystetski obrii 2009. – Vyp. 2 (11) – Kyiv, 2009.
Опубліковано
2019-02-27
Як цитувати цю статтю:
Solovei, O. (2019). Мозаїчне панно «Україна скіфська – Еллада степова» Миколи Стороженка. Архітектоніка пластичного простору. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (27), 215-220. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.27.2018.215-220