Художні та стилістичні особливості графіки Петра Лапина, ілюстратора дитячої книги першої третини ХХ століття


Ключові слова: Петро Лапин, книжкова ілюстрація, книжкова графіка, дитяча книга, анімалістична ілюстрація, «Рух», «Вернигора»

Анотація

В статті вперше окреслено творчий шлях українського художника-графіка першої третини ХХ століття Петра Лапина. На прикладі ілюстрацій до байки С. Руданського «Вовк, собака і кіт» та казки І. Франка «Ворони і сови» проаналізовано стилістичні особливості та еволюцію художньої мови П. Лапина.

Посилання

Kornieieva, Halyna. Ukrainska dytiacha knyzhka Skhidnoi Halychyny: istorykoknyhoznavchyi aspekt (druha polovyna KhIKh st. – 1939 r.). Avtoref. dys. Kyivskyi natsionalnyi un-t kultury i mystetstv. 2005. Kyiv. Druk.
Lahutenko, Olha. «Hrafichnyi dyzain v Ukraini u pershii tretyni XX stolittia». Narysy z istorii ukrainskoho dyzainu XX stolittia: Zbirnyk statei. Kyiv: Feniks, 2012: 41–71. Druk.
Lahutenko, Olha. Ukrainska hrafika pershoi tretyny KhKh stolittia. Kyiv: Hrani-T, 2006. Druk.
Lahutenko, Olha. Graphein Hrafiky: Narysy z istorii ukrainskoi hrafiky ХХ stolittia. Kyiv: Hrani-T, 2007. Druk.
Kolektsiia «Ukrainska dytiacha knyha 1885–1923 rr.». Pedahohichnoho muzeiu Ukrainy: Kataloh-putivnyk. Kyiv: PMU, 2015. Druk.
Nehreichuk, Iryna uklad., Kononenko, Ihor. red. Drukovanyi zvedenyi kataloh ukrainomovnoi knyhy derzhavnykh bibliotek ta muzeiv Ukrainy 1798–1923: kataloh. Vyp. 4. 1917–1919. Kharkiv: Folio, 2008. Druk.
Rudanskyi, Stepan. Vovk, sobaka i kit. Kazka. Kyiv: Vernyhora, 1918. Druk.
Sokoliuk, Liudmyla. Hrafika boichukistiv. Kharkiv: vydannia chasopysu «Berezil»; Niu-York: Vyd-vo M. P. Kots, 2002. Druk.
Franko, Ivan. Vorony i sovy. Kharkiv: Rukh, 1926. Druk.
Опубліковано
2019-02-27
Як цитувати цю статтю:
Pitenina, V. (2019). Художні та стилістичні особливості графіки Петра Лапина, ілюстратора дитячої книги першої третини ХХ століття. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (27), 193-199. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.27.2018.193-199