Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ У НАУКОВОМУ ВИДАННІ

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Збірник наукових праць «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВА»

Наукова стаття має містити такі структурні елементи

(виділяються жирним шрифтом):

 • постановка проблеми;
 • актуальність дослідження;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій;
 • мета;
 • виклад основного матеріалу;
 • висновки.

1. ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

Статті до редакційного відділу подаються українською або англійською мовами: текстова частина у роздрукованому вигляді, до якої додаються окремо виведені на папір та пронумеровані ілюстрації й пронумеровані текстівки (підписи) до них.

Ці ж матеріали подаються також в електронному вигляді (текст (Word, файл має бути названий прізвищем автора статті, назву необхідно набирати латиницею), ілюстрації чорно-білі (у TIFF, JPG) й текстівки до них (Word)).

Вимоги щодо текстової частини:

масштаб сторінки – 100%, шрифт – Times New Roman, розмір

шрифту № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Просимо авторів дотримуватися також наступних правил:

 • Автор самостійно (або за допомогою працівників бібліотеки) визначає і вказує індекс УДК (розміщуючи його у верхньому лівому кутку першої сторінки), що є обов’язковим для статей в наукових періодичних виданнях.
 • Після УДК (нижче) автор вказує свій ID ORCID (реєстрацію див.: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/instrukciya_dlya_reiestraciyi_v_orcid_0.pdf
 • На початку статті зазначаються повне ім’я, по-батькові та прізвище автора, вчений ступінь або наукове звання, для аспірантів – назва кафедри, науковий керівник (ім’я (ініціал), прізвище, вчений ступінь або наукове звання).
 • Назва статті має бути короткою і точно відображати її зміст.
 • Після назви україномовної статті розміщуються анотація українською мовою та ключові слова.
 • Після назви англомовної статті розміщуються анотація англійською мовою та ключові слова.
 • Після списку цитованих праць подаються назва статті, ім’я та прізвище автора, анотація і ключові слова англійською мовою, яка, згідно з вимогами, відображає основний зміст статті та результати дослідження і повинна мати обсяг 2000 знаків з пробілами. Анотація англійською мовою, ключові слова (разом з перекладом назви статті, імені та прізвища автора) додаються окремо на аркуші і мають бути завірені печаткою установи, де працює автор, або печаткою фірми, яка перекладала текст.
 • Для англомовних статей розширеною до 2000 знаків має бути україномовна анотація.
 • Обсяг статті не повинен перевищувати 12 сторінок (з ілюстративним матеріалом включно), але має бути не менше 5–6 сторінок.
 • Посилання на ілюстрації в тексті наводяться у круглих дужках (наприклад (іл. 1)) з поміткою на полях рукопису бажаного місця розташування їх у верстці: Іл. 1; Іл. 2. На всі ілюстрації до статей автори повинні вказувати їхнє походження або дозвіл на публікацію від правонаступника.
 • Кожна таблиця повинна мати номер і назву.
 • Посилання на цитовані праці в статті наводяться відповідно до ухваленого вченою радою НАОМА міжнародного стилю «Асоціації сучасної мови (MLA Style)»
 • Посилання на власні публікації допускаються лише в разі нагальної потреби.
 • Список цитованих праць (за алфавітом і без нумерації) розміщується після висновків і має бути оформлений відповідно до вимог  MLA Style.

Після нього подаємо «References», що необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у перекладі (за його наявності у цитованому виданні) або у транслітерованому вигляді. (Онлайн-конвертер для транслітерації:

У списку «References» необхідно до джерел обов’язково додавати DOI (digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкта, якщо він присвоєний цитованому джерелу.

Перевірити наявність DOI можна через будь-яку пошукову систему.

Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для вірного цитування необхідно вказувати саме його.

У списку «References» не дозволяється використання кириличних символів, тому посилання в  списку обов’язково мають бути оформлені латиною.

Для перевірки наявності кириличних літер у латинському тексті (і навпаки – латинських у кириличному) можна скористатися будь-якою програмою, наприклад:

- Кириллические буквы в латинском тексте (http://aruseni.alwaysdata.net/layouthighlight/)

Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN, які легко знайти на сайті журналу або в будь-якій науковій онлайн-базі. В елементах опису не можна використовувати фігурні лапки, лише звичайні прямі (" "), не можна заміняти латинські літери на кириличні.

Краще уникати онлайн-перекладачів, оскільки найгіршим варіантом є некоректний переклад назви видання.

2. РЕЦЕНЗУВАННЯ

У збірнику наукових праць діє система подвійного «сліпого» рецензування.

 1. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до вимог, що висуваються редакційною колегією видання. Рукописи розглядаються на відповідність висунутим вимогам головним редактором та членами редколегії і можуть бути поверненні на дооформлення або відхилені через суттєву невідповідність редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів. Повідомлення про отримання, повернення, відхилення рукописів надсилаються авторам електронною поштою.
 2. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові для доопрацювання.
 3. При дотриманні усіх вимог рукопис статті передається редакторові для подальшої роботи.
 4. Редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).
 5. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) членові редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті (внутрішній рецензент);

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, науковці, що мають наукові праці з проблематики, яка заявлена у статті. Від проректора з наукової роботи Академії такому науковцю направляється лист із проханням про рецензування і типова форма рецензії (Додаток 2). Після отримання згоди, рецензентові надсилається стаття (без інформації про автора).

Зовнішній рецензент, як правило, обирається випадково, з урахуванням поточного навантаження та за його згодою.

 1. Член редколегії (внутрішній рецензент) та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму-бланк (див. Додатки 2, 3) і обирають один з варіантів рекомендації: рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.
 2. У випадку відмови або необхідності доопрацювання рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
 3. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою на адресу редакції.
 4. Остаточне рішення щодо статті приймається на засіданні редакції, у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний секретар. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 5. Подальша робота зі статтею, прийнятою до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу.
 6. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що вимагають доопрацювання, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.
 7. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 8. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.
 9. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді упродовж двох років від дня виходу номера збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

Прізвище та ім’я рецензента (зовнішнього і внутрішнього) вказується наприкінці статті.

 • Статті друкуються в авторській редакції.
 • Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зі збереженням головних висновків і авторської стилістики.
 • Відхилений оригінал авторові не повертається.
 • Автор статті повністю відповідає за правильність викладених фактів, цитат, посилань, вживаних у статті прізвищ та імен тощо, про що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, вивірено, відредаговано, дата, підпис.
 • Всі статті проходять перевірку на ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програми «Антиплагіат» (відповідно до Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).
 • Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 80%, то стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається авторові.

Довідка за телефонами:

(044) 272-10-37 (редакційно-видавничий відділ НАОМА, редактори);

(067) 941-09-06 (Ганна Лотоцька, зав. редакційно-видавничого відділу НАОМА);

e-mail збірника: hanna.lototska@naoma.edu.ua

ДОДАТКИ

Додаток 1. MLA Style (текст)

Додаток 2. Бланк для зовнішньої рецензії

Додаток 3. Бланк для внутрішньої рецензії

Додаток 4. Інформація про автора (-ів). Подають  окремим файлом за формою, що наведена нижче. Якщо автор не один, то форму заповнює кожен окремо

Додаток 5. Форма заяви для автора (-ів)

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.